بيمه اتومبيل
 
در بيمه اتومبيل موضوع بيمه عبارت است از هر نوع وسيله نقليه موتوري زميني كه با نيروي محركه موتورجابجا مي‌شود از قبيل انواع اتومبيل سواري، باركش، اتوبوس، ميني بوس، موتورسيكلت، ماشين‌آلات راهسازي و كشاورزي و همچنين قطارهاي راه آهن و انواع يدك متصل به آنها.
شركت بيمه پارسيان  در رابطه با ارائه پوشش‌هاي بيمه اتومبيل به منظور جبران حوادث ناشي از تردد وسايل نقليه موتوري بيمه‌هاي زير را ارائه مي‌دهند:
1- بيمه شخص ثالث (بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث)
2- بيمه سرنشين
3- بيمه بدنه اتومبيل
 
تعاريف و اصطلاحات مربوط به بيمه اتومبيل 
اصطلاحات زير صرف نظر از هر معني و مفهوم ديگري كه ممكن است داشته باشند شرايط عمومي بيمه اتومبيل با تعريف مقابل آن به كار رفته است.
1- بيمه‌گر: شركت بيمه‌اي است كه مشخصات آن در بيمه‌نامه درج گرديده است و در ازاي دريافت حق بيمه، جبران خسارت احتمالي را طبق شرايط عمومي بيمه‌نامه به عهده مي‌گيرد.
2- بيمه‌گذار: شخص حقيقي يا حقوقي است كه مالك موضوع بيمه يا به يكي از عناوين قانوني، نمايندگي مالك يا ذينفع را داشته باشد و يا مسئوليت حفظ موضوع بيمه را از طرف مالك دارد، قرارداد بيمه را با بيمه‌گر منعقد مي‌كند و تعهد پرداخت حق بيمه آن مي‌باشد.
3- ذينفع: شخصي است كه بنا به درخواست كتبي بيمه‌گذار (مالك صاحب مال) نام وي در بيمه‌نامه درج گرديده است و تمام يا بخشي از خسارت به وي پرداخت مي‌شود.
4- حق بيمه: ميلغي است كه در بيمه‌نامه مشخص شده و بيمه‌گذار موظف است آنرا هنگام صدور بيمه‌نامه يا به ترتيبي كه در بيمه‌نامه مشخص مي‌شود به بيمه‌گر پرداخت نمايد.
5- موضوع بيمه: وسيله نقليه زميني است كه با نيروي محركه (موتور) حركت مي‌كند و مشخصات آن طبق سند و يا كارت خودرو در بيمه‌نامه درج شده است.
6- فرانشيز: ‌بخشي از هر خسارت است كه به عهده بيمه‌گذار است و ميزان آن در بيمه نامه مشخص مي‌گردد.
7- مدت اعتبار بيمه‌نامه: شروع و پايان مدت اعتبار بيمه‌نامه به ترتيبي خواهد بود كه در بيمه نامه معين مي‌گردد.
 
بيمه‌هاي اتومبيل
بطور كلي، بيمه‌هاي اتومبيل جبران كننده خسارت‌هاي ناشي از حوادث رانندگي به اتومبيل و نيز سرنشينان آن و اشخاص ثالث است. بنابراين بيمه‌هاي اتومبيل را بتوان به سه گروه زير تقسيم كرد:
 
بيمه‌نامه شخص ثالث
خسارت وارد شده به اشخاص ثالث را در دو بخش مالي و جاني جبران مي‌كند.
 
الف: منظور از خسارت مالي در بيمه شخص ثالث
زيان‌هايي مي‌باشد كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
تبصره 1: 
چه كساني شخص ثالث هستند: كليه اشخاصي كه به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع قانون بيمه شخص ثالث دچار زيان‌هاي بدني و مالي شوند به استثناي راننده مسبب حادثه از لحاظ اين قانون ثالث تلقي مي‌شود.
 
ب: منظور از خسارت بدني در بيمه شخص ثالث
هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه، شكستگي، نقص عضو، از كار افتادگي (جزئي يا كلي-موقت يا دائم) يا ديه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون است.
تبصره 2: 
خسارت‌هاي ياد شده با توجه به مدارك و مستندات پرونده خسارتي وآراي صادره توسط دادگاه‌ها و تا سقف تعهدهاي خريداري شده و مندرج در كارت‌هاي بيمه‌نامه ثالث قابل جبران است.
تبصره 3:
تعهدات جاني فوت و نقص عضو كامل هر نفر در هر سال بر اساس مصوبات قوه قضائيه كه بر مبناي معادل حداقل ريالي يك ديه مرد مسلمان در ماه‌هاي حرام مي‌باشد و بر اساس ارزانترين نوع ديه كه همان شتر است در ماه‌هاي عادي 100 نفر شتر و چنانچه حادثه و فوت هر دو در ماه حرام باشد سقف ديه كامل يك مرد مسلمان از 100 نفر شتر به 3/1 يعني (133 نفر شتر) افزايش مي‌يابد. ماههاي حرام عبارتند از:
(محرم، رجب، ذيعده، ذيحجه)
تبصره 4:
تعهد مالي: حداقل 2/5% ديه يك مرد مسلمان در ماه حرام مي‌باشد.
 
ج: تعريف حادثه در قانون بيمه شخص ثالث
منظور از حوادث مذكوردر اين قانون هر گونه سانحه از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتش سوزي و يا انفجار وسايل نقليه موضوع اين ماده و نيز خسارتي كه از محمولات وسايل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.
 
بيمه‌نامه سرنشين خودرو
جبران خسارت وارده به سرنشينان اتومبيل مورد بيمه است عمدتا بيمه‌نامه سرنشين در قانون جديد شخص ثالث براي راننده مقصر كه شخص ثالث محسوب نمي شود خريداري مي‌گردد.
 
تعهدات بيمه‌نامه سرنشين خودرو
همراه با بيمه‌نامه شخص ثالث در يك كارت بيمه‌نامه عرضه مي‌گردد و نيازي به خريد بيمه‌نامه جداگانه نيست، ضمنا به تمامي بيمه‌گذاران محترم توصيه مي‌گردد با توجه به ماهيت تعهدات سرنشين و خسارت قابل جبران با اين تعهدات بشرح فوق نسبت به خريد تعهدات قابل قبول و مورد نظر خويش اقدام نمايند. بگونه‌اي كه به هنگام نياز بيمه گر نسبت به جبران خسارت و غرات هاي سنگين بتواند اقدام نمايد.
لازم به توضيح است كه غرامت فوت و نقص عضو در بيمه سرنشين ارتباطي به تعهدات بيمه شخص ثالث ندارد و بر اساس قانون ديات محاسبه نمي‌شود.
موارد زير از مشمول بيمه‌نامه شخص ثالث خارج است: 
1- خسارت وارده به وسيله نقليه مسبب حادثه
2- خسارت وارده به محمولات وسيله نقليه مسبب حادثه
3- خسارت مستقيم و يا غير مستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديواكتيو
4- خسارت ناشي از محكوميت جزائي و يا پرداخت جرائم
 
جدول تخفيف عدم خسارت بيمه‌نامه شخص ثالث
شروع سال دوم
10 درصد
شروع سال سوم
15 درصد
شروع سال چهارم
20 درصد
شروع سال پنجم
30 درصد
شروع سال ششم
40 درصد
شروع سال هفتم
50 درصد
شروع سال هشتم
60 درصد
شروع سال نهم و به بعد
70 درصد
بيمه ‌بدنه اتومبيل :
در بيمه‌نامه بدنه اتومبيل تعهد بيمه‌گر (شركت بيمه) جبران خسارت وارد به خود وسيله نقليه مورد بيمه است به اين معني كه بطور مثال بيمه‌گر (شركت بيمه) با بيمه كردن وسيله نقليه تعهد مي‌كند چنانچه به علت هر يك از حوادث مشمول بيمه‌نامه بدنه اتومبيل وسيله نقليه بيمه شده سرقت و يا خسارتي در اثر حادثه و آتش‌سوزي وارد شود، خسارت وترده را جبران نمايد، اين نوع بيمه در بازار بيمه كشور به بيمه بدنه اتومبيل معروف است.
بيمه‌نامه بدنه اتومبيل جبران كننده خسارت‌هاي ناشي از حوادثي است كه براي اتومبيل مورد بيمه اتفاق مي‌افتد و بطور معمول در بيمه‌نامه‌هاي عادي شامل سه خطر اصلي (حادثه، آتش‌سوزي و سرقت) است.
 
حادثه
حادثه عبارت است از تصادف دو اتومبيل با يكديگر و يا برخورد اتومبيل مورد بيمه با جسم ثابت يا متحرك و يا برخورد شي ديگري با اتومبيل مورد بيمه و يا واژگوني و سقوط و انحراف مورد بيمه در اثر حوادث رانندگي.
 
آتش‌سوزي
آتش‌سوزي ناشي از صاعقه و انفجار نيز از خطرات اصلي تحت پوشش بيمه‌نامه بدنه است و چنانچه اتومبيل مورد بيمه دچار حريق شود خسارت آن قابل جبران خواهد بود. ولي چنانچه خسارت وارد به وسلئل و دستگاه‌هاي الكتريكي اتومبيل ناشي از كار آنها باشد خسارت قابل جبران نخواهد بود.
 
سرقت
در سرقت موارد ذيل تحت پوشش بيمه بدنه قرار مي‌گيرد:
1- اتومبيل و يا وسايل اضافي آن كلا سرقت شود و ديگر كشف نگردد.
2- اتومبيل سرقت شده كشف گردد و پس از كشف مشخص شود لوازمي از آن به سرقت رفته و يا در حين سرقت خسارتي به اتومبيل مورد بيمه وارد آمده است.
 
انواع پوشش‌هاي تكميلي بيمه‌نامه بدنه:
در بيمه‌نامه بدنه اتومبيل، خطرهاي ديگري نيز مي‌تواند زير پوشش بيمه بدنه قرار گيرد كه علاوه بر خطرهاي اصلي بيمه شده (حادثه، آتش‌سوزي و سرقت) است. بيمه‌گذار ميتواند با پرداخت حق بيمه اندكي، پوشش‌هاي اضافي و تكميلي مورد نظر خود را نيز از شركت بيمه پارسيان  دريافت كند. اين پوشش‌ها عبارتند از:
سرقت در جاي قطعات و لوازم وسيله نقليه 
چنانچه لوازم اتومبيل (بدون سرقت كلي خود اتومبيل) در حال توقف دزديده شود سرقت درجا (جزئي) محسوب مي‌گردد و همانگونه كه قبلاَ گفته شد اين خسارت تحت پوشش خطرات اصلي قابل جبران نيست. در اين صورت بيمه‌گذار مي‌تواند هنگام صدور بيمه نامه درخواست پوشش سرقت در جا براي لوازم معيني مانند (راديو پخش، رينگ، لاستيك و را بنمايد كه پس از بازديد كارشناس با پرداخت حق بيمه بسيار جزئي قطعات و لوازم مورد نظر تحت پوشش بيمه سرقت درجا قرار خواهد گرفت. 
لازم به ذكر است ارزش مجموع لوازم و قطعاتي كه تحت پوشش سرقت در جا قرار مي‌گيرند از 20% كل سرمايه (اتومبيل مورد بيمه) تجاوز نخواهد كرد. 
 
شكست شيشه به تنهايي
با درخواست بيمه‌گذار و پرداخت حق بيمه جزئي جبران خسارت ناشي از شكست شيشه به تنهايي و بغير از خطرات اصلي مانند شكست بواسطه تغيير دما و متراكم شدن هوا در داخل وسيله نقليه تحت پوشش خطرات تكميلي بوده و قابل جبران است. 
 
غرامت ايام تعميرات
در صورتيكه وسيله نقليه بيمه شده جهت انجام تعميرات و بازسازي و انجام كارشناسي براي مدتي الزاماَ در تعميرگاه متوقف شود در اين صورت جبران هزينه‌هاي اياب و ذهاب و عدم استفاده از اتومبيل آسيب ديده در مدت كار مفيد روي آن به عهده بيمه گر است و اين پوشش تكميلي با پرداخت حق بيمه‌اي اندك به هنگام صدور بيمه تحت پوشش قرار مي‌گيرد. 
لازم به ذكر است حداكثر تعهدات بيمه‌گر براي اين پوشش تكميلي 30 روز بوده و توقف مفيد در تعميرگاه زمان مورد توافق بيمه‌گر و بيمه‌گذار و مورد تاييد كارشناس بيمه‌گر است كه از آغاز عمليات تعمير و بازسازي تا پايان آن بطول خواهد انجاميد. اما غرامت سه روز اول ايام تعميرات بعنوان فرانشيز كسر خواهد گرديد. 
 
بلاياي طبيعي
با درخواست بيمه‌گذار و پرداخت حق بيمه مختصر خطرات ناشي از (سيل، زمين لرزه، آتشفشان) نيز مي‌تواند تحت پوشش بيمه بدنه اتومبيل قرار گيرد. 
خطرات ناشي از مواد شيميايي 
جبران خسارت ناشي از اسيد و رنگ و مواد شيميايي روي بدنه اتومبيل نيز با درخواست بيمه‌گذار و پرداخت حق بيمه مختصر مي‌تواند بعنوان پوشش تكميلي به خطرات بيمه بدنه اتومبيل اضافه گردد. 
 
توضيحات مهم در مورد بيمه ‌بدنه اتومبيل :
مورد بيمه بايد به قيمت روز بيمه شود تا بيمه‌گر با وصول حق بيمه واقعي زيانهاي جزئي و كلي وارده را به نحو مطلوب جبران نمايد. بدين ترتيب پيشنهاد مي‌شود كه وسيله نقليه حتماَ مطابق با قيمت روز به همراه لوازم اضافي منصوبه بر روي آن به رويت كارشناس بيمه‌گر رسيده و تحت پوشش بيمه قرار گيرد لازم به ذكر است بهترين ملاك ارزش‌گذاري تعيين قيمت اتومبيل نظر كارشناس مجرب شركت بيمه‌اي است كه صرفاَ جنبه مشاوره دارد. 
هرگونه تغيير در كاربري مورد بيمه بايد به اطلاع شركت بيمه برسد. 
 
اصطلاحات مرسوم در مورد بيمه بدنه اتومبيل :
بيمه‌گر: شركت بيمه‌اي است كه مشخصات آن در بيمه‌نامه درج گرديده است و در ازاي دريافت حق بيمه، جبران خسارت احتمالي راطبق شرايط تعهدات اين بيمه‌نامه به عهده مي‌گيرد.
بيمه‌گذار: شخص حقيقي يا حقوقي است مالك موضوع بيمه است يا به يكي از عناوين قانوني، نمايندگي مالك با ذينفع را داشته يا مسئوليت حفظ موضوع بيمه را از طرف مالك دارد و قرارداد بيمه را با بيمه‌گر منعقد مي‌كند. 
فرانشيز: بخشي از هر خسارت است كه به عهده بيمه‌گذار است بدليل اينكه از مال خود مراقبت كند و ميزان آن در بيمه‌نامه مشخص مي‌گردد. 
بازديد اوليه: براي اطمينان از سلامت اتومبيل در هنگام خريد بيمه ضروري است اتومبيل توسط كارشناس شركت بيمه بازديد شود به اين امر اصطلاحاَ بازديد اوليه مي‌گويند. 
چنانچه بيمه‌گذار قبل از پايان مهلت اعتبار بيمه بدنه مجدداَ براي سال بعد اقدام به خريد بيمه‌نامه نمايد نيازي به بازديد اوليه نيست اما اگر تاريخ اعتبار بيمه‌نامه پايان گرفته و مشتري پس از پايان مهلت بيمه اقدام به خريد بيمه‌نامه مجدد بنمايد لازم است كه اتومبيل وي توسط كارشناس مجدداَ بازديد و سلامت آن تاييد شود. 
بازديد مجدد: هر زمان خسارتي اتفاق افتاده و بيمه‌گذار مبلغ خسارت و يا تعمير اتومبيل را از شركت بيمه دريافت نمايد موظف است پس از تعمير اتومبيل را به رؤيت كارشناس بيمه برساند تا كارشناس مجدداَ از سلامت كامل مورد بيمه اطلاع يافته و در بيمه‌نامه اين موضوع ذكر شود به اين امر اصطلاحاَ بازديد مجدد (پس از خسارت) مي‌گويند. علت اين امر آنست كه مشتري موظف است پس از دريافت خسارت اتومبيل را به حالت اول برگرداند تا چنانچه مجدداَ خسارتي به مواضع قبلي وارد شود حق بيمه‌گذار ضايع نگردد. 
اصل حسن نيت: اگر چه قوانين و مقررات مدون در بيمه تمام اقدامات لازم را معين و تعريف نموده است اما اساس فعاليت بيمه از سوي بيمه‌گر و بيمه‌گذار حسن نيت طرفين است كه در بسياري موارد مبناي اوليه خريد بيمه يا پرداخت خسارت خواهد بود. 
شرايط عمومي : تمامي مقررات تعيين شده در بيمه كه طرفين ملزم به رعايت آن هستند شرايط عمومي بيمه‌‌نامه ناميده مي‌شود كه معمولاَ ضميمه برگ بيمه‌نامه است و براي تمامي خريداران بيمه بدنه اتومبيل و شركت‌هاي بيمه قابل اجرا است. 
شرايط خصوصي هر شرط يا قراري كه بين بيمه‌گذار و بيمه‌گر خارج از شرايط عمومي درنظر گرفته شود بعنوان شرايط خصوصي آن بيمه‌نامه تلقي گرديده و بايد بعنوان شرط خصوصي در بيمه‌نامه ذكر مي‌گردد تا طرفين ملزم به اجراي آن باشند.‌
 
تخفيف عدم خسارت بيمه‌نامه بدنه :
 
شروع سال دوم  : 25 درصد
شروع سال سوم : 35 درصد
شروع سال چهارم : 45 درصد
شروع سال پنجم :  60 درصد
اطلاعات تماس
 دفتر مرکزي :
کرج ، خيابان درختي ، بعد از تقاطع حدادی،روبروی فروشگاه امیران ، ساختمان خسرو پرویز، طبقه 1 ، واحد 2
کدپستي : 3137853386
تلفن :  33554512-026
026-34990666
026-34990622
فکس : 33554518-026
شعبه فرديس :
کرج،جاده ملارد،بعد از خيابان اهري،بين گلستان 46 و 48،روبروي بانک تجارت،پلاک 1908، طبقه 1
تلفن :  36668541-026
فکس : 36615417-026
قوانین و مقررات
صفحه اصلي | پوشش های بیمه ای | اخبار و گزارش | خدمات | درباره ما | تماس با ما | نقشه سایت